Ysangarda Night Trai - Candelo (BI)

Sabato 23 Gennaio 2016 09:00

Ysangarda Night Trail, in programma sabato 23 a Candelo (Biella).
  Due percorsi, 19 km e 10 km